استاندارد های بتن

قسمتی از استاندارد EN 1504 شامل ویژگی های عملکردی فراورده ها و روش های آزمون متناظر می باشد.

با این روش فرآورده ها به صورت جداگانه و برای مورد خاص در نظر گرفته شده برای تعمیر و حفاظت یک سازه بتنی انتخاب میشوند.

ادامه مطالعه

میلگرد

آیا هدف تقویت المان‌های سازه ای است و

یا اینکه هدف از اجرا مربوط به سایر کارهای عمومی ‌در ساختمان و غیره می‌باشد.

اگر هدف تقویت المان‌های ساختمانی است،

برای چه المان‌هایی طرح تقویت به روش کاشت میلگرد یا بولت ارائه می‌گردد؟

ادامه مطالعه