میلگرد

آیا هدف تقویت المان‌های سازه ای است و

یا اینکه هدف از اجرا مربوط به سایر کارهای عمومی ‌در ساختمان و غیره می‌باشد.

اگر هدف تقویت المان‌های ساختمانی است،

برای چه المان‌هایی طرح تقویت به روش کاشت میلگرد یا بولت ارائه می‌گردد؟

ادامه مطالعه